/sportW_37_2200001.djvu

			'''0 ., 
/fl 
I 
/ 
/ 
, h 
!I 
?!J, 
/; 1 i. 
. I \ 
i I. f I', l 
H
II(4
J 
. . 


,  


600 


\ 


, _7-_ L .... . \ 


.  


. 
. 
. 


---- 
 

 -'0 
 "" ;,. < - ;_ .- _
 "...- 

 - ,,,-' ?
 
., 
 -::, . $/> -- - 

 
:!:1 (5. :> 
 :Jj- 
(?-

 
 
). " )( ?;> 
'( "'" r J 
i (l;' 
. '>{ f,e, 

 :l.. l' ( ..-,5 
<-
 
4: 
 f 
 /; 
-=--- -'; , ! 
) ;, - - 
. 
 s;. -)( 

 - 
 .......-. -- -) 
 
, --- J 

. - r ..L. 

 .- r_ 
...::::::::>---- 
........
  -- ....:..:. . - 
 
, ':2 

 - '> J 
c .
 
- 
 
 
-...... 
 . 
 
-i;
-/ 
 $- - \ 
--=: (I)' < > <. 
-;2

 _ 

f.1 
-- -
- 
> 
<' 
,   
 
- '='- 


- 
.... 


- ---...  


- 


r 
, 


.... 


t".... 


Z E 5 Z Y T 
ZA GRUDZIEN 


DWUTYGODNIK POSWI
CONY SPRAWOM 
WI 0 S L A R 5 T W A, Z E G LA R 5 T W A, P t y WAC 1: W A, 
TURYSTYKI WODNEJ I JACHTINGU MOTOROWEGO 


WARSZAWA 
Nr 22 
ROK XIII 


1 9 3 7 


Cena egz. 90 gr. ;:):;
 


K \\" i e c i e II 24 
\1 a J 2\:1 
;j 
12 
l 70 e r \\ I e I' If! 
26 
:J 
10 
L p e " 17 
24- 
31 
I 
14 

Iel"pien 20 
i 21 
28 
-l 
\V r 70 e <; i e ii 11 
1
 
25 
Pal"d7oiel'n II, 2 


'):7
t\\ 


/ 

)" 
(
 1 iejscowe,:;'- 


\V S.lyscy 


\\' <;7Y
C'y 


( 'helrnza 
(;claiish 
Kali
1" 
Krako\\' 
\Var
za
d 
Grud7oiqd7o 


\\'Ilno 
Hydgos.lCl" 
\Vloclawpk 
Po7onan 
Kruszwica 


Plock 
Toruli 
Bydgo<;/..'7 


y Rok 13 
1938 r. 
R E G .\ T Y II \\" a g 


()nvarcie sezouu 


H.egaty otwarcia sezonu 


Reg-aty pl'opagandowe 
rni<;dzynarodo\\"e 
'ni<;dzykluhowc 
propagando\\"e 
mi??:;dzyklubowe 
propaga !ldo\\"P 


rn i<:dzynarodo\\"e 
111 i<;dzynal'odo\\"e 
mi
dzyklubu\\"e 
rni<;dzyklubo\\"P 
rni<;dzyklubowe 


pod\\'. punkt. 


.. 


\\" biegach mi<;dzy- 
nar. pod\\". punkty 


mi??:;d7oyklubo\\"e 
mi<;dzyklubowe 
XIX Regaty zwhlzkowe Mistrzostwa 
Polski 
Merz Polska - \V<;
ry 


Grodno 
Kali
z 
Mediolan 
\Vs7oyscy 
Warsl"a\\"a 
Kl'ako\\, 
l'oznan 


\V ,I"\""
 


J' (J I. .'; hi/. n- I ,.1 /. 1-: 1\ ); F. G I. ,1 R S 1\ 1 
\\"a I'S.l.a \\',1, C\u\\ugrodLka 4 Ill. 
l 


K 0 
l L" ;\; I I\. .\ T. 


""ohel" nic\\)" i
l'anjil 
h.' I' pCJ
tLln()\\ JCTl .la\\".lrt) eh 
:!:I. "kt. c. stamtu i'ulskicgu Z\\'i<,)zku zeglal'sldego o..a/ 
"omimo u
tall'nia tel'min,m ul!{o\\'.'eh " uisze/.elllll opl.d 
sklar!ek c/.lonko\\ skich I 
Zar/Ij,d Polskil'gd Z\\'i<)J:idl i:C!;larsl{ie
o lIr!.l.iel<. \\ m}'
1 
" fiX pkl. h. upornnienia nast??;puj:)c}m kll1hom /\\ i<)/.k"\\}'III: 
hluh ;l:eglarski L. :\1. i 1",1. .. o
I'odel.. 
w)szkolenio"y dla kSi7talc!)cej sif: mlodzicZY w Jastarlli. 
\'" 
lad za t} m prz) st!)piono " r. b. do zalozenia osro"dka 
klubowego w Gd} ni. gdzie znajdlj, pomieszczenie: Yacht 
Klub Polski, Oficerski \. K., "oiskowy osrodek jaehtingu 
morslliego, miejsco" e hluby zegl
rshie, oraz ogolno-polski 
obrodek mlodLiezow} przcznacznny dla ZHP, Y:\IC.-\ itll. 
Calosc osrodka .leglarskiego miescic si!;" bt:dzie nad ba
criem 
jachIOwym w Gdyni. Prz) [)omu :l:eglarza wyhudowan} b
'-, 
dzie zimo"Y ha
en plyv.aeki 0 sloncj wodzic. 


Drugi osrodek "} '7koleniow} powstanie J'1'a\nlopodol'- 
nil' W osadzie Hel, jako osrodck dla organizac)-j zrzeszaj
. 
cyeh mlodzie.l pozaszkolnlj,. I\a bazr: wypadowlj, dla rejso" 
dalekomorskich przcwidziJany jest port " 
o" ej \Vsi. p" 
zbudo\\aniu kanalu ..d}"nia - \Vielka 'Vies pow
tallie moz- 
}j\,OSC rozbudow} klubnwych port{)\\. Leglarskich. od Orlowa 
do 
owej \\'si. 


Hobot}" nad budow!) osrodka Iduhowego w ..dyni ju_ 
r07poc z C to . 


Puck ht:dzie osrorlkicm :.portowym dla ruchu kajaliO- " 
" ego. 


\\. Gdyni wybudnwany bf:d7ie zimow) basen ply\, acki. 
P07a tym przewidziane Slj, tereny na oboz} w. f. i p. \,__ 
('ampin!: 7espolow), clom} \\"ypoczynkowe i koloni(. 111.1 
IIzied. 


z 


n 


e  


Kursy wioslarskie w AZS 


Akademicki Zw. Sportow)' \\ \VarS7a" ie. w porozumie- 
niu z Pol skim Hadiem organizuje poplliarne kursy wioslar- 
skie. Program liursu przewiduje 15 le
cyj na kr}'t}'m bascnie 
AZS "pod liienmliiem Irenera olimpijskiego Budzinsliiego. 
Po stwierdzeniu umiej!;"tno
ci plywania - na wiosnc od. 
bf:dzie sir: szereg w}jazd6w na \\'isk. I\a Lakonczenic kursu 
h
dzic przcprow:Hlzon} ep;zamin na \Visle. 


Krakow buduje przystan kajakowo-wio.slarsklJ 


\\' okrl,:gow} m osrollku 'VF. odhyla sil,' knnferencja 
przed
tawicieli klubo\, wioslarskich i kajalww}'ch Krakowa, 
zwolana przcz pIli. \\'ojcickiego w sprawie budowy wielkic.i 
przysIani kajakowo-\\ io';l:1rskiej.. 
Pu przedslawieniu przez plk. \Y6jcickiego w ogoln}"ch 
,aQ'sach plan\! hudmQ tego ro- 
go. kti,ry ostalnio horykal sit: z trudnosl'iami natury tech- 
niczne.i. RuK 13 


W A H S Z A W A. (; H t' D Z I E]\I 1 \I 3 7 H. 


x
 22 


Sport 


odny 


DWUTYGODNIK PO
Wn;:CONY' 
SPRAWO?\1 


WIOSLARSTWA 
2EGLARSTWA 
PLY'v.-\.CTWA 
T U R Y STY K I WOO N EJ 
JACHTlNGU MOTOROWEGO 


r- 


,- 


to 


+-- l
 


i '1 
I " 
., 
1 . 
. . 


:$_ 


- , 


.- 


.' 


0- 


J. 


It"'"  


.... 


..1' 
. 
,., 


'
 ,,:" 


....; 


"  

- 

 . 
,:;.;/ 


\ nwootwart}" hasen zimow} C. 1. 'Y. 1-"-11 


Przygotowanie 


Prz}'gotowania do Igrz
'sk Bcrlinskich dostarczyly nam 
niemallj, ilosc doswia(kzen. ktore mnzc pozwollj, nam n.\ 
uniknit:cie bll:dow. jakich ofiarlj, padlism
- przed ro',:il-m. 
Prohlem ten jest bardzn trudny do rozwilj,zania. gdyz ide- 
alne przeprnwad7enie calej kampanii olimpijskil-j w}'maga 
znacznych 
um pienit:zIJ}ch, kt()I'}'ch. niestel}'. PZTW nie 
posiada. Liczenie na slibwencje czt:sto Ulwndzi, 1HZ}' czym 
subwencje te rzadho kied} prz}'d7ieI.mc s?? w \\ystarCZa.l1}- 
Q'ch kwnlach. :\Iusim} wi<:,' caI,' przygn[owanie np!"zp{o na 
dwneh po(blawaeh: 1) na amhidi. Lad<:tosci i wytrwaInsd 
J"awodnik()\\. klnl?y dwlj, rcpl'I'7cntnwac Polsk
' na Igrz} s- 
kach Olimpi.'skich. 2' na nfiarnosei kIll how. swiadomych 
swoieh zadan 'pol"l"Ln
'ch. Osohi
dl' jestem przpkonar
, 
ze te dwie pndstaw
 mnglj, dac dllzn wi<:eej, ni.i: sztucznie 
konstruowan,. oboz} i \':11J"
.\", ktbre Pl?y swnich, nieraJ" 
znaczll}'eh. 7aletaph posiadajlj, takh' i olhl'zymilj, wad", " 
miannwicie w}'trlj,caj1j. 73w"dn ;ha 7 normal:iego tQ'bu z
'cia 
niera7 powodujlj, zalamanie si!;' mInclcgo pJ"lnwieka. 

a podstawie \\ynik()w r. l!1:Ji lItworz
'1 h}'m dwie gl"ll- 
P} IlrZ}"gotowania nlimpijshiego. Du pierwszej 7aliczyl h}'m 
nmiC'j Ii"7nij grllp
' 7awndnikc"Jw. ktc"Jr,'}" wylwzali jllz pe- 
wien p07iom micrlz}"narodow}" i na kt6rych mnina liC7
I: 
.111J" \\ r. 1 !I:lts a mianowici(' \\ sklad tcj grup} wpszli by: 
y,'re'}'. l\lI!'.' Un\\ iC7. :\Ianitill'. {'stllpski. Ikiph. K,'pd. Du- 


olimpi(skie 


. 
dzinski, Leu, Figiel. Swilj,tkow<;ki. Dondajewski. Knkot. Do- 
miniak. Lorenz. Kohylinski. 
Drug" grupa byla by .iuz duzn liczniejsza, "'eist do me.! 
J'O\\ inni wioslarze: L!"hkowski. "'nlosie\\ icz \., "'nlosiewin 
K.. ParZ}"S7. Janowski. Halagiera. 
lanthej. "'ilczarski, Hon- 
lie, Wiepzorck. Stiller. Tn<:inski. Teriszw;li. Konieczny. Lt'- 
IJOrowski. ZiMkowski. Hulkowski. Emanuel. Juszczak Za- 
wadzki, Karweeki. liiedeL Jurowski. 
Jasn}'Tn .iest. z" 7 tyeh dwnch grup dalo h} si
 uh\'orz},' 
kilka doskonalych "sad i obsadzit nimi niemal \\ szystki<- 
tyP} Indzi. "ie
tdy na pl"zeszkodzie staje fakt. 71' Lawodni- 
C}' ci nie mipszkajlj, \\ jcdnej miejscnwnsci a zcbranic ich 
\', jedn
 m osrodku w nh(','n}eh \\"arunh
eh je
1 r.iemozli- 
woscilj,. Podaj;Je Ie nazwiska juz dzisiaj. chq zwrncit przez 
to uwag
' kierownik{m' sporto\\'} ph kluhnw na konicl"7no':'{' 
roztol'zt'ni" hacLniejs7('j npieki nad w}"mienion
 mi. Szku- 
,Ia hylo h
. gdyh} tak pit:kn}' material. skladajlj,C}' siC z .ie,l- 
nej stl'on}' 7 rlltynowan}'ch zawodniko\\. a z drugiej z do- 
hrze zapowiadajlj,eej sit: mllld7ie7
, nit. zostal olipo" iednio 
v "korzystany. 
'\ie wnlno tylko 7aldadat- rlj,k i odda\\ at s;<: hCLC7}"nno
ei. 
1lL'.naC71j.p si
' l"i<:zkimi \\ arunhami pracy. :\Iam} Be drog1;l 
\\}'sBku i praQ'. ho tylko na It'j drodze czekaj
 nas upra- 
f(nion(' suk,'('sy. HT/. DllIQOS
l'llIsk;, 340 


s P C H T 


WOD
Y 


I{ok 13 


"Winien 


Ma" sezonu wioslarskiego 


\\'adu naszego wio
lar
h\ a je" tu. je po zakonczen;u 
wlasciwego sezonu na wodzie zh) t sz}"bko zl'ywamy kontalit 
ze sport em, zagllj,dajlj,c na przystan dopiero wtedy, gdy wio- 
senne sloncl' 7ach
ci nas do tego. Tak jest niestct} w wit: k - 

zosci klubow. :Xas}'cenil' a moho nawc( i przcsycenie wio- 
i;larstwem w czasic od stycznia, kiedy rozpoczyna sit: Zd- 
}Jrawt: do wrzesnia, kied} lwilCZ:j, 
it: ostalnie I'egaty, powo- 
duje. 71' w pewnym okre
ic 7,u',',wno za\\ulkicy, jak i kic- 
rownicy czujlj, p'e\\'r.ego rod7aju 1'1'zl"m
'czcnie, Odpoczynek 
trwa dlugo. moze zhyt dlugu. 
110ze wlasnie dlatego majlj, I'acjt: :\iemcy, kt61'zy konczlj, 
glOwny 
ezon rcgatowy na mistrzos(wach :-.; ;erniec i pntem 
daj?? swoim osadom urlop, za wyjlj,tkiem tych. ktore za- 
liwalifikowaly si.;> do mistrzos(w Eu!'opy. SCZOIl jesienny 
poswi
cony jest naryhkowi i regatom mt.HlLici:y. lnna rzecz, 
7e tego rodzaju uklad sto
lInldl\\ jes( moi:liwy dzi
ki wc/.c- 
snemu rozpncz
ciu si.,. Sl'zonu. Picrwsze regaty w :-\iem- 
czeeh odh}'waju sit: u miesilj,c wczcsnicj, niz u nas. 
Po zakollezeniu SCLOIlU trzeba rzuci': okicm wstecz, Zo- 
baay': co sit: stracilo a co zyskalo. Popularnie zwany ..hi- 
lans" sezonu wioslarskiego musi b)'e tak oblicwny. jak hi- 
lan3 handlowy. Po jednej strunie zyski - lJO drugicj stm- 
!y. Do temalU tego rozni rozmaicic podchodzlj," PI'zewazna 
cz
sc naszej pras:y, gonilj,ea za scnsacyjnymi tytlllami ju/. 
dawno rozpisywala si!;" u ",Sedanie pobkil.go wioslarstwa". 
r(>zm
litych "upadkaeh" itd. Istotnie 7llaj'ley si
 na rzeezy 
musiat W}"CZUC omal, ze calkowitlj, ignorancj... w tych spra- 
wach. Bo krytycznie rzecz oceniajlj,e sezon ubiegly nil' na- 
lezal do najgorszych. \\'jJl'ost przeciwnil' W porownaniu 
z rokiem olimpijskim, w kt 
na'"7e sllkces) opieraly si.,. na Verc}"u - lak obcenie nil 
mam}" ich, poniewaz warunki sprzysi
gl}' si... przeciwko Ve- 
re) 'owi. :Xajwit:l,szlj, stratlj, hylo ub}'cic swietnej dwc,jki po. 
dwojnej Verey-l;stupski. He w tej dwojee znaczyl \'en'y 
mamy te:.{o dow6d w Budapeszcie, gdzie jadlj,( po l'a7 (liel"- 
wszy bod8j w zyciu z Balickim, Vercy potrafil stoczyc cif,'z- 
ku walk\: z ptlzniejszymi wicemistrzami Europy - hracmi 
Szandtnerami. \\' dalszym cilj,gu sezonu \'erey ogl'aniczyl 
sit: do jedynki, w ktorej jednak Hasenohrl uzyskal lepszlj, 
form.;> od niego. Bo mimo wszelkich glos6w "rasy i caleg o 
uznania dla Studacha, w dalszym cilj,gu twicrdzt:, i:e jeg o 
mistrzostwo Europ} jest dziclem szcz!;"sliwego zhiegu 01",- 
licznosci. 
Obecnil' \-erey studiuje w C. I. \\'. F. i nil' wiemy na 
jaki trening pozwollj, mu studia. Gd}"by sit: dalo z })OWI'O- 
lem f"l'aktywowal' (h\"l>jkt: \'ere} - Cstupski - jestem prze- 
konail}". ze dWl,jka ta dOSLlab} do dobry..h wynikc,w. By:' 
nlOze. ze uda si... wykol"Zystac takze Kepla. kt"II'}" takje znaj- 
duje sir: w C. I. \\'. F. i 7 tej h'ojki wyhl"3f dWlJjk
' i ski- 
fistt:. Przy CZ}"1If nie nalez)" 7apominae 0 Heichu. Id';ry mial 
tak pit:kn}" seTon i tak si.;> swietnic zapowiadal. 


Saaty nasze dot}"cz)"ly t) ch tylko wit:c dWl)(
h t) (lOW 
lodzi, Ila nieszczt:
cie hyly to lypy, decydujlj,ce 0 naszej pu- 
7ycji m;t:dzynarodo\H.j a talizc 0 popularnosci w kraju. 
Co do pozostal}Th to udel"/.a podniesienie si.,. (I,,/.iomu 
dwc,jki 7" stcrnikicm I l
uryHuwic, i :\lanitius) onlz osemki. 
.h.sliby chodzilo 0 prz) s71y sezon to t}"m dworn t) (10m 10" 
dzi powinnlsmy poswit:clc szczegoln1j uwagt:. Zwla
zeza 
(',semlwm. Jestem (l1'zl.konany. 7e takie B. T. \\'., k??"ryc:l 
kalif"y seniorow wzrosly 0 cab! ,',semkt: nowicju
zy (Dudziiw 
ski. Leu. swilj,tlwwslii, Figie!. Fll.giel'. lIalagiera, :\lanlhej 
i \\Tilczarsld) br;dz;e w 
tanic zestawie 
wieh\,) l"7wl,rk' 
i doslwnallj, Ii
ernli.... ,\ (ll"Zeeie7 (10 im
ych kluhaeh mam_," 
tal,ze wiclu dohrych wioslarzy. T}'lko. ze nasze Towarz
- 
st""a I11USZ(.' z]"ozun1iec konit'('zno
c ,vsp61pl'ac
y. ""ar
za"'a. 
Poznan i Kalisz zdolne S:j, do wystawienia hardzo ,,;In)T11 
(,sI"meli kombinowanych. :\loze .-\ZS Poznail ""cst \\ stanic 

komhinowac silnu l,scmkt: lduhow'l, pOllohnie jak i ',\ZS 
\\'arszawa, all' doswiadc7cnia mistrzostw akadclllick:cn 
w
kazujlj, na to, ze komhinowane osad}" mial}' hy hal'dzo 
"UZIJ rlo (lowiedzenia. To jest wlasnic najwit:liszy plus mi- 
nioneJ{u s(>zonu \vioslarskit'go. jezwykle pocies7ajucym jest takze fakt polepszcnia si..: 
OI'gan,zacji naszego wioslal"stwa. 
ictylko poszczegolne kln- 
by, ale i Komitety mir;dz}'kluGv." 

::>b".:
 curaz 
prawniej. 
/)otyczy to przede wsz:;stkim Komiwlll Poznallskiego, ktol'}" 
po ,lw6eh latach pewncgo cofni
'eia sj
, wraea do fonny. .\ 
f.)rrna ta b!;"dzie hal"dzo (lotrzebna w hid. roku. kiedy c7clw 
nas organizacja !TIeCLII Polska- \\'r;gry, ktory ehcicli bysm) 
rozcgrai' na klasyeznym dystansie 2000 m. 
Dalsze mocne punkty naszego hilallsu to pierwszc 1""- 
gat)" w Chclmzy. ktol'e nalebly hodaj do najlepszych w za- 
liresie propaganclowym imprez. DoIJl'y poziom regat w Ploe- 
I,:u (juhileuszowe), \\'lodawku. I
ruszwicy , Tnruniu to do- 
wod)', ze polnocno-zachodnia (lola': naszego k,"aju wzi...la 
sit: na dohre do wiu
larstwa. I'opl"awa ta r6\\"nowaz}" (lonic- 
lilj,d straty, Jakie odnieslismy na odcinkll pOlnocno-wsehorl- 
nim. \\'ilno i GI'odno, na ktnQ'ch I')'walizacji opienll sit: Ihl- 
stt:p wioslarstwa na Kresaeh pIn. wsch., jakos ustaly w pl"a- 
Q". Czy to pozostaje w zwi:!zku z wyjazdem z \\'ilna lego 
I"odzaju dzialaezy co mjl". Plewako, pplk (hode\\", m'r. 

zymal1ski a kpt. Link z (;rodna - niewiadomo. Dose. zc 
Kres}" te, mimo zdoh}"cia mistrzostwa Polski puez czw6l"k.,. 
\\"KS smigty. pozostal)" Iliceo w tyle. 
Cilj,gle jeszcze towarzystwa nasze nil' ,Ioceniaj
 in sty- 
tut'ji regat otwarcia sezonu. Taki np. PoznaiI (lod konicc 
se/.onu zOI'ganizlJwal I,illia towarz) skich regat, (lrzy czym 
wielu rlziahlcz} wioslal'skich wyrazalo zdanie, Zl' 1>I'liby te. 
b...dlj,ce doskonallj, zapraw
 do wlasciwego sezonu. powinny 
hye OI'ganizowane na wiosn..." I maj'l ealkowit'l I"a'ej
. Hc- 
gaty te to wlasllie regaty ulwal"cia sezonu. t.atwiejsze za- 
ddnia organizacyjne, a przecle wszystkim nieklasyfikowanie 
tychze r('gat pu\\'inny stanowic (lo\\"aznlj, zacht:tt: do ich 01"- 
ganizowania. zwla
ze7a. i:c w my;.l ustatnio llchwalon)Th 
zmian regulaminn rcgato\\"ego - I"cgaty Ie Slj, (lunktowane 
(lolowlj, nOl'malnie przyznawanych pllnkt6w. ,Je
t wi...c i I('n 
??looping, ktory dla wielll towarz}'stw stanowi n icmallj, za- 
chr;>tr: do startn. Trzeba 0 tym (lamit:tae \\' l"oku prz} szlym. 
Przypomn
' tntaj, ze w Iych micjscowosciach. gdzie istnit-je 
t}"lko jedno towarzystwo - rega(y te i tak powinny si... 
odhye a hiegi (lunkio\\ane s
 '/. ilosei nominalnyeh pun- 
litow. 


Zlckcewaz,lIlo Idkjc instytudt: I K,'oku wioslarskie!(... 
I,t,;1')' odh}"l si... jedynil' w \Val"szawic i Kaliszu. Jest to 
h'och... malo. Gdzicz Bydgoszcz, Po/.nail, 1\l"al{ow, \Vilno. 1'0- Rok 13 


S P 0 R T 


run itd.? Jest to znakomita okazja do wyprobowania mlo- 
dych osad. Okazja, ktorej pomijae nil' nalezy. 
Trudnosci z utrzymaniem stosunkow z zagraniclj, po- 
wit:ksz}'ly sit;' znacznie. Dot}.czy to przede wS7ystkim spraw 
dewizow}"ch, ktore utrudniajlj, zarowno wyjazd naszyeh 
osad, jak i prz}-jazd obcych z zagraniC}-. \Vysunlj,lem wkc 
koneepejr: wymian;). mil,'dzynarodowej zawodnikow, ktora 
zdobyla sobie )Joklask zagranic}. 
a nasze haslo odpowie- 
dzieli pierwsi Xiemcy, ktorz} 7aprosili nas na kilka regat. 
(Berlin, Hamburg). {-dalo si!;" w
-slae Heicha do Hambul'ga, 
gdzie jednak start, j\lk na nowicjusza, hyl za trudny. Xa 
normalnej wodzie Reich z pewnoscilj, by w}-gral. l\Iial on 
sezon bardzo bogaty. Po za liczn} mi startami " kraju, 
zwycil,'zyl on w Gdansku i l,rOleweu w czterech biegaeh, 
bijlj,c zdecydowanic rownlj, sobie klas.,; skifist6w niemiee- 
kich. 


Xowoscilj, byl start w Danii czworki B. T. \\'. z okazji 
meczu "Ost-See \'ierer". Poslalism;).- tam ezworkt: nowicju- 
szy, ktora wprawdzie w Polsce zdob}'la sobie conajmniej 
druglj, pozycjc po mistrzach, to jednak jeszcze nil' repre- 
zentowala pierwszej klasy. Inaczej powinno bye w r. 1938, 
w ktorym osada Dudzinski, Leu. swilj,tkowski i Figicl po- 
winna wysunlj,e sir: do ezotowego szeregu Europy. Czw6rka 
ta to tez jedna z pom}'slnych pozycyj naszego bilansu wio- 
slarskiego. 
Start na mistrzostwaeh Europy i na mistrzostwaeh alia- 
demickich w Paryzu omawialismy juz obszernie. Przynio- 
sly one nam kilka cenn}-ch sukcesow, podobnie, jak start 
J. Kepla w mistrzostwach Sekwany. Szkoda, ze nil' dalo siC 
zatrzymae \'ere}"a w PaQ-zu. "'owezas miclibysmy napewno 
dwa zwycir:stwa zamiast jednego. 
Parr: slow nalezy poswil,'cie Keplowi. Kie ulega naj- 
mniejszej wlj,tpliwosci, ze byl on w stanie osilj,gn:}e lepsze 
w}-niki. ni7 je uzyskal. All' jest on niezdecydowany w swo- 
ich pocilj,gnir:ciach. Po roku pob},tu w Budapeszcie, ktol'Y 
ani sportowo ani tez zyciowo nil' przyniost mu zbyt wiel- 
kich korzysci, Kepel szukal zaczepienia siC w Warszawie. 
Tak si!,' zloz}'lo, ze trafil do klubu, ktory nil' dysponowal 
jedynklj,. Lsadowienie Kepla na szlaku osemki AZS 'Varsza- 
wa, wzmocnito jlj, niewlj,tpliwie, zwlaszcza, ze osada zywita 
do niego wielkie zaufanie. co nil' jest bez znaezenia. Szukal 
okazji Kepel do wyjazdu do Berlina na studia wych. fiz., 
ale 'Ostatecznie .,wyllj,dowal" w CI\VF. 
". kraju odbyly sit;' tylko jedne, jcdyne regaty mir:dzy- 
narodowe - w Bydgoszczy. Jak juz zaznaczylem stosunki 
dewizowe Slj, tego rodzaju, ze, przy rownoczesnych, do';,' 
znacznych utrudnieniach paszportow}'ch, stosunki te nil' mo- 
gly siC lepiej rozwinlj,c. Odpadty, jako mir:dzynarodnwe, 1"('- 
gat}- w Gdansku. do kloryeh miejscowe kluby niemieckie 
ustosunkowaly sir: niezyczliwic. Sprawa ta pozostaje w Ilj,cz- 
nosci z caloscilj, prohlcmu gdanskiego, ktory musi bye naj- 
przod rozwilj,zany na terenie polit}-cznym, a )Jotcm dopier" 
likwidowany na odcinku sportowym. Pewne wyjasnienia, 
jakie udzielil nam \'erband Danziger Huder \'erein, pozwala 
:??;inak miee nadziejc, ze w r. 1938 rcgaty te zdobt:dlj, obs3.- 
d-: gdansldeh klubow niemieckich. \\'ilno po raz wto\'}' od- 
w"lalo swoje regaty, all' naSL}-m zdaniem )Jow6d odwola- 
nia lczal raczcj w sam} m "'iInie. ktore nie moglo wystawic 
liezniejszych osad, jak w brakll konkurcncji mir:dzynaro- 
dowej. 


Pod t} m wzgll,'dcm sezon 1938 zapowiada siC 0 tJ Ie le- 
piej, ze bt;'dziemy mieli w Polsce meez Polska-\\'fi'gry, kto- 
ry pozwoli nam zohacz}'e osady 0 poziomie czotowej kla
jY 
curopeiskicj. 
ie nalcZY jednak mice 7hyt dalclw idlj,cych 
nadziei, ab}' w najbliZszej przyszlosci do Polski mialy 
zjddzae liczne osady zagraniczne, gdJz nil' jest to tak pro- 
sta sprawa, jak u lekkoatletow, czy pilkarzy. \V drog!;" wcho- 


WODNY 


341 


dzi kosztowny transport lodzi. bez ktor}-ch startowae na 
obcym terenie jest wysoce r} zykownym poci
gnir:ciem. 
Start zas na pozyczanyeh lodziach obniza wydatnie szanse 
na zwycit:stwo, jak 0 tym mielismy moznose przekonae sir: 
w Budapeszeie. Hamburgu, czy Paryzu. "'lasna todz to jed- 
nak polowa zwycit;'stwa. 
U\vazam za zbt;'dne omawianie jeszcze raz poszczegol- 
n}-ch re3gt. Wszystkie imprez
 regatowe byly w swoim cza_ 
sie oma" iane. Sport "-odny zamieszczal tabele punktacyjne 
kazdych reg at, a w nr. 18 podano szezegOlowlj, tahelr: suma- 
\'}-eZH:) z uwzglt:dnieniem tego rodzaju szczegolow staty- 
stycznych. jak Hose obeslanych regat, ilose startow i ilose 
zwyeil,'sl\Y. Statyst} "t: ehet: obecnie uzupclnie zestawieniem 
btotnyeh ilosei zawodnikow poszezegolnych klubow. Jas- 
nym jest bowiem, ze w zestawieniu statyst}"Czn;).'m figurujlj, 
w ruhryce .,ilose zawodnikow" eyfry 0 tyle fikcyjne, ze nie- 
.ieden zawodnik brat udzial w kilku regatach i w kilkuna- 
stu biegacb. Statystyka zatem ilosci zawodnikow przedsta- 
wia si
 nastnJUj
co: 


ci. 
.J 


N azwa klubu 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
.,10 
41 
42 
.,13 


Kolejowy Klub \
Tios . 
A. Z, S. \Varszawa 
Bydgoskie Tow. \Viosl 
A. Z. S. Poznan . 
Kaliskie Tow. \Viosl, 
P. T. \V. "Try ton" 
K. S. "Syrena" 
\Varsz. Tow. \Vios!. 
K]ub \Vi05larski 
Tow. \Vioslarskie 
Klub \Vios!. ,,\Visla" 
Klub Wioslarski 
\V K. S. "Prosna" 
G. T. \lV. ,,\Visla- 
R. C. "Frithjof" 
Wojskowy Yacht Klub 
Chelmz. Tow. Wios!. 
Graudenzer R. V. 
Polic. Klub Sportowy. 
Klub Wios!. z r. 1930 . 
R K. S "Prqd". 
Klub \Vios!. "Goplo" 
Klub Wios!. "Gryf" 
Ruder Club "Neptun" 
A. Z. S. Krak6w 
Tow. \Vioslarskie 
Policyjny KI. Sportowy 
Tow. \Vios!. "Polonia" 
K. \V. "Rej6w" 
Oddz. \Vios!. Sokola 
Klub Spnrt Z,U.\.W.. 
Policyjny KI. Sportow}' 
Oficerski Y. K. R. P. 
\V. K. S. ZoIiborz . 
Kujaw. K!. \Vioslarski . 
Hare. Klub Soortowy. 
Wojsk. K. S. "Smigly" 
Polie. Klub Sporto,,-y 
K. S. Pol
ka YMCA. 
P. R. V. "Germania" 
Wojskowy K. S. 
K. S. Rodz. Urz
dnicza . 
Ll)mzynskie Tow. ",Yios!. 
Razem. . 


5 
-1 
4 
4 
4 
! 
1 
\ 572 197 


l\Iiejsco- 
wose 


Bydgoszcz 
\Yarszawa 
Bydgoszcz 
Poznan 
Kalisz 
Poznan 
\\'arszawa 
\Yarszawa 
Torun 
\Vlcclawek 
\\' arszawa 
Gdansk 
Kalisz 
Grudziqdz 
Bydgoszcz 
\Vlocla,,-ek 
Chelmza 
Grudziqdz 
Kalisz 
Kalisz 
\Yarszawa 
Kruszwiea 
Bydgoszcz 
Poznan 
Krak6w 
Plock 
\Varszawa 
P02"nan 
Skal'zysko 
Krak6w 
\Yarszawa 
Bydgoszez 
\Varszawa 
\\'arszawa 
\Yloela\\"e1 
\Vilno 
\Yllno 
\Vilno 
\\' arsza wa 
Poznan 
Poznan 
\Varszawa 
Lomia 


"2:: 
::-0 
C\! _-= 
Nc 


, 
c 

 :: 
-'0 
:f!...,. 


36 
31 
28 
24 
24 
23 
23 
21 
20 
19 
19 
18 
12 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
6 
5 


5 
3 
3 
5 
4 
5 
4 
2 
5 
3 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 


1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 342 


S P 0 R T 


Cyfry te w porownaniu z takim np. pLlkarstwem nie 
Slj, zbyt imponujlj,ce, all' w kazdym razie wykazujlj, znaczny 
postr:p w porownaniu z r. ub., kiedy to zarejestrowan} ch 
bylo t}'lko 388 zawodnikow i 74 sternikow. Przyhytek 184 
wioslarzy to cyfra bardzo powazna. 
Pewne swiaUo na wyniki tegorocznyeh regat daje zallj,- 
czona tabela z wykazem zwycit:zcow najwazniejszych bie- 
gow na gl6wniejszych regatach. \Vidzimy z niej, ze rewe- 


WODNY 


Rok 18 


lacyjnlj, forme wykazala w r. biez. czworka B. T. \\T. w skla. 
dzie: Dudzinski, Leu, Swilj,tkowski i Figiel, litora odniosla 
15 zwycir:stw, we wszystkich kategoriaeh od nowicjuszy do 
seniorow. \Yprawdzie na terenie mic;;dzynarodowym osada 
ta nil' doszla jeszcze do wlasciwych rezultatow, tym nie 
mniej wymagac tego od niej bylohy zhyt duzo. 'V kazd
'm 
razie bowiem jest to czworka nowicjuszy, ktora jcidzi do- 
piero rok w tym sk!adzie. 


Tabela porownawcza regat w 1937 r. 


, 
g 
 I I .
; 

 I I I 
 I 
 i 

;; is: 
s: 
s: 

 jj
 I 'ES: 
s: 

 I 

 i
 


 

 t:
 s:
 

 


 I 

 
gf 

 I 

 o
 
I I Sme I Gal. Sniegulal Reich " POkrzy. ! SzawaralKulczyk 
Verey 
u;a-, kowski W T. W.I Frithjof. A Ve Z re y wnicki Verey K.S. K, W. 
I A,Z.S. W.T.\1(' I W . K . S . war- I Byd. I . ,S'I K w. A.Z.S. R. U. Wisla 
_ _ _ Krak6w :::a

 I Poznan szawa gOIZCZ_ Krak6W 1 Torun _ Krak6w s:

 d?:
dz 


Rodzaj lodzi 


.. 
'N 
a 
..- 
.c> 
u;Q 


I 
 
':;j;; 


 


N 
=> 
.. - 


 


.. 

 
.. 
:;j- 
'";> 
..- 


 


Jedynki 


Reich 
Frithjol 
Byd- 
goszcz 


Czworki 


B.T.W. B.T.W. A.Z.S. 
Byd- B,d. Poznan 
goszcz goszcz 


W.K.S. 
"Smi- K.W. 
gly" Torun 
Wilno 


. 


Polic. 
KS. 
Kalisz 


B.T.W. 
Byd- 
goszcz 


W.K.S. B T ' " P W W B T m B W . 
B.T.W.' Smi. . ,Yo olic. .T.. . .". .T. . 
Byd. "gly" Byd- K.S. War- Byd- Byd. 
goszcz Wilno goszcz Kalisz szawa goszcz goszcz 


K.W. 
TOTun 


6semki wagi lekkiej 


K.W. 
Torun 


K.S. W R C W T W W K S T W 
Syrena W.K.S. K. W. T.. .. K W T.. ., P . . . . . 
War- Poznan Torun Wloc- Neptun To
u;; Wloda. ,,,,oda' i rosna Wloda. 
szawa lawek PoznaiJ. wek wek Kalisz wek 
-- ---------- 


6semki 


B.T.W. 
Byd. 
goszcz 


Kol. K.T.W. A.Z.S, Kol. 
K.W. A.Z.S. K.W. 
Byd- Poznaii w. o. War. 8yd- 
goszcz Kalisz szawa goszcz 


B.T.W. W.T. W. 
Byd- War- 
goszcz szawa 


Kol. 
K.W. 
Byd, 
goszcz 


B.T.W, 
Byd- 
goszcz 


Czw6rki nowicjuszy 


B T W. \ K W 

J. 1<1

, B.T.W. T.W. ,,

'fo'- T.W, T.W. T.W. B.T.W. W.K.S. ft,. 
Byd- GdaIisk War. Kalisz Byd. Plock nia" Plock Wloda- Plock Byd- Prosaa A., W. 
gosz.z szawa w. o. goszcz Poznaii wek goszcz Kalisz \\ ar
 
szawa 
----------- - 


B.T.W. 
Byd. 
goszcz 


Czworki mlodszych 


W.K.S. 
B.T.W. Z"lib6rz 
Byd. I War- 
goszz szawa 


I 
GR.V. 
Gru- I 
dzi
dz I 


KT.W. 
Kalisz 


Spadla liczha regat odwolanych, co zwlas
cza w po- 
rownaniu z rokiem ubieglym jest szczegolnie uderzajlj,c('. 
Odwolano jedynie regaty w l.omzy-, Grodnie, wiosenne w 
Krakowie (tradycyjny brak wody) i jesienne w Poznaniu. 

liejmy nadziejr:, ze w roku przyszlym odwolania tc wo- 
gole zniknlj,. 
Stosunki mir:dzynarodowe, omowione .IUZ 
wykazaly spadek zarowno w ilosci startow, jak 
w porownaniu z r. 1935, all' pewnlj, poprawr: w 
1936 r. \V statyst,yce ostatnich lat sprawa ta 
sir: nastf,'ioujIj,CO: 


uprzednio, 
zwycit:stw, 
stosunku do 
przedstawia 


Rok I .Starty I Zwycit:stwa 
mlt:dzynar. 


1935 
1936 
1937 


43 
26 
34 


21 
7 
13 


Sprawa basenow zimowych nil' ulegla ;zmianie., JaK 
dawniej, tak i teraz basenami zimowymi dysponujlj, os rod- 
ki: \\Tarszawa (3), Poznan (3), Kalisz (3), Bydgoszcz (1), 
Wloclawek (1), Wilno (1). Ostatnio z inicjatywy gen. N:>\'- 
but-Luczynskiego pod:kto narady nad budowlj, basenu zimo- 
wego w Krakowie, all' jest to sprawa dose odleglej przy- 
szlosci. 
Ruszyla z miejsca sprawa instruktorska, u ktorej nale- 
zyle rozwilj,zanie walczymy od lal trzech. Coraz wi<,:cej kIu- 
bo'.v :mgazuje zawodowyeh instruktorow, w}"ehodzlj,c z za- 
lozenia, ze sily amatorskie na dluzszy dystans nil' przyno- 
sz
 odpowiednich w
'nikow. Na tym wir:ksze uznanie za- 


K.W. 
Torun 


I 
KT.W. 
Kalisz i 


ToW. 
Plock 


K W I B.T. W" B. T. w. 1 K.T. W. 
T';ruft I Byd- I Byd. I Kalisz 
goszcz goszcz w. o. 


I 
W.T.W. 
I I War- 
szawa 


sluguje praca trenera-amatora B. T. 'V.: p. Fr. Brzezill
kie- 
go, ktory w r. hicz. uzyskal najwi<,:ccj sukeesow zc swoimi 
osadami. On tez w mysl regulaminu otrzyma nagrOl!t: db 
najIepszego instruktora. 
agrod<,: w latach ubieglych otrzy- 
maU: w r. 1935 p. !\Iaksymilian Budzinsld (AZS Poznali), 
w r. 1936 p. Jerzy Otto (BTW). 
I' jf;cie statystycznc polskiego wioslarstwa natrafia cilj,- 
glc na nieprzezwycif,'zenlj, trudnose jaklj, jest nieehee klubow 
do odpowiadania na kwcstionrinsze okolnild. Przed 
dwoma laty zainicjowalem rozeslanie szczegolowej ankie- 
ty do Towarzystw zwilj,zkowych i po kilkumiesit:cznym wy- 
czekiwaniu i kilkakrotnyeh UI'gensach ze strony Zarzlj,du 
PZT\V otrzymalem m:p.)wiedzi od 4n Towarzystw, Z lego 
tez powodu statystyk" swojlj, opicram jedynie na ir-6dlach 
konkretnych a wi<,:c na protoliolaeh i programaeh regato. 
\\}"Ch. Xiestety Zrodla te nil' pozwalajlj, ustalii' np. tak wa- 
znej cyfry jaklj, jest ilose lodzi wioslarskich itd. 
Statystyka regatowa za ostatnie lat !J przedstawia si<,: 
nastr:pujlj,c: 


Rok Regat Klubow I Biegow I Osad \Viosla- 
start. rzy 
1929 11 19 I 116 297 1308 
1930 12 22 120 309 1464 
1931 14 25 163 425 1832 
1932 13 28 159 401 18-13 
1933 19 40 197 529 2419 
1934 22 42 219 556 2574 
1935 22 47 227 587 2204 
1936 13 42 141 -119 1959 
1(J37 20 42 200 I 555 2601 
WI. Dlugoszewski Rok 13 


S P 0 R T 


WODNY 


343 


Regaty a budownictwo iachtowe 


\\" numerze 20 "Sportu \Vodnego" zostala poruszona 
pallj,ca spraw" hudowy now}-ch jachtow 
rodllj,dowych, oraz 
ich podzialu na kla
y. Jest to hardzo pocieszajlj,cy ohjaw, 
ze nareszcie kOllczymy z s"rkalliem, na nieaktualno
e pe- 
wnych przepis()\\', w scislym kolku znajolll}'ch, a przyst
- 
pujemy do rzcczo\\ ej dyskusji, ktora mam nadziej!;", nil' 
zakOllczy sit: j('dll}-m CZ}- dwoma glosami, a obejmie call! 
brae zeglarsklj,. 
o ill' w pewn}-ch szczegolach zgadzam si
 z poruszon:} 
w wyzej wspomnian
-m artykule spnawlj" dotyczlj,clj, naszej 
srodllj,dowld, 0 tyle co do calosci mam duze zastrzezenia 
i uwazam, Zl; podane w nim recepty jcszcze choroby nil' 
ulcczlj,. 
Zaohserwowany spadek liczhy zglo
zen do reg at, jest ( 
najlepszym dowodem, ze istniejlj,ce przepisy stajlj, sir: nil' 
aktualne i nalez}' je jaknajszyhciej zmienie i uporzlj,dkowae. 
Jeszcze kilka lat wstecz, do reg at, stawal zeglarz przeciw 
zeglarzowi, obccnie staje zeglarz przeciw konstruktorowi. 
\\'.ynik z go!'}" przeslj,dzony. 
ie pomoze tu najlepsze opano- 
wanie i prz}-szykowanie jachtu do regat, nil' pomoze prak- 
t}-ka zeglarska, mierny zeglarz posiadajlj,cy jacht szybki, 
minie celownik przed najlepszym zeglarzem prowadzlj,cym 
jacht, konstrukcji starej, wolniejszy. Po co wir:c zastana- 
wiae sir: nad w
-nikiem, gd}" kazdy kluh, na jacht najlepszy, 
dajc i najlepszego zcglarza. \\' takich warunkach jachty 
starego typu stanowilj, i stanowie br:dlj, tylko asystr:, POdol- 
zajlj,clj, niejednokrotnie w odleglosci jednego i wir:cej kilo- 
metra z tylu. 
Asystowanie w regatach, dla ambimych zeglarzy nil' 
stanowi przyjemnosci i nil' daje im moralnej satysfakcji, 
to tez wiedzlj,c z go!'}' przypuszczalny wynik, stajlj, oni jesz- 
cze raz lub dwa "na ryzyko" (a nuz... a moze...) lecz stwier- 
dziwszy, ze wszelkie w}'silki na nil' sir: nie zdadzlj" rezyg- 
nujlj, ostatecznie z udzialu w regatach 
J\Iylnym jest pogllj,d, ze niezadowolenie, z nowych ty- 
pow j,achtow, powstaje na de wykonywania przymusowej 
gimnastyki i stale nat
zonej uwagi, w czasie prowadzenia 
jachtu, smiem twierdzie, ze nil' jeden zeglarz zgodzil by 
sir: prowadzie jacht stajlj,c chwilami na glowie, w doslow- 
nym tego slowa znaczeniu, gdyby przypuszczal, ze przez to 
osilj,gnie jakikolwiek skutek, pomagajlj,cy mu w osilj,gnir:ciu 
czolowego miejsca w regatach. 
Szybki rozwoj konstrukcji jachtow, powoduje nadmier- 
ne wydatki zwilj,zane z budowlj, co raz to nowych jednostek, 
niestety nil' Wsz}'stkie kluby moglj, sobie na to pozwolie. 
Obserwujlj,e zauwaz}'lem, ze obecnie nowo wyhudowany 
jacht, odpowiada wymaganiom tylko w cilj,gu jednego se- 
zonu, gdyz z nastr:pnym ukaze sir: juz inn}", jeszcze dosko- 
nalszy. 
Ktos powie ze Slj, peWIle granice osilj,galnej doskona- 
10Sei, owszem, lecz kluhy mniej zasobne w kapitaly prze- 
znaczone na eksperymentowanie. wstrzymujlj, sir: chwilo- 
wo z budowlj, jachtow moglj,cych sluzye do regat tylko 
\V jednym sezonie i oczekujlj, chwili, kied
" pomysly kon- 
struktorskic zacznlj, sir: wyczerpywae i gd}' przepisy budo- 
wlane br:dlj, juz za eiasne dla wprowadzania nowych udo- 
skonalen zwir:kszajlj,cych sz}'bkosc, przez co budowane jach- 
ty stanlj, prawie na jednym poziomie pod wzgl
dem dosko- 
nalosci technicznych. 
\\'racajlj,c do sam}'Ch regat, rozpatrzmy rozwoj, ewen- 
tualnie zanik, poszczegoln}-ch klas. 
':ajwczesniej znikly 
z hor},zontu jachty klas}' ..
I" 15 JlliI (w
-scigowe). Z nie- 
wyjasnionych prz
-cz}'n nil' wzhudzily one wi
kszego za- 
interesowania nasz}-ch konstruktorow pomimo, ze tu wlas- 
nie bylo by duze pole do popisu. Po nich nastQpito roz- 


hicie i powolny zanik klasy ,.H" 15 m2 (wr:drowne). W kla- 
sie tej najwczesniej uwydatnily sir: luki w przepisach bu- 
dowlanych dla tej klasy, w granicaeh ktor.ych zaczr:to wpro- 
wadzac udoskonalenia wypaczajlj,ce cech;y joli wr:drownej 
a rownajlj,ce sir: z Ii!aslj, ,,
l" w}'zej wspomnianlj, (wyscigo- 
\q). Konstruktorzy nasi poszli po linii najwygodniejszej. 
l\;ie starali sir: wprowadzae udoskonalen konstrukcyjnych 
tam gdzie h.y nalezalo, to jest w lodziaeh wyscigowych, na- 
tomiast pewne pomysl.y mniej wir:cej gotowe zapozyczone 
z klasy ".M" zaczr:li stosowae przy budowie nowych jedllo- 
stek klasy "H". \\'ynik: klasa ,,
l" zostala prawie calko- 
wicie usmiercona, a w klasie "H" egzystujlj, jeszcze niedo. 
hitki, nil' cieszlj,ce sir: jednak wif;'kszym zainteresowaniem 
kluhow i uzywane przewaznie dla celow tUQ'st
"cznych. 
Rozbicie i znieksztalcenie klasy "S" zaczdo sir: od 
chwili wprowadzenia specjalnej reg at}. 0 nagrodr: Pana 
Prezydenta R. P. Ambicjlj, kazdego klubu staID sir: zdoby- 
cie tej nagrody. Od tej ehwili zaczlj,! sir: w
'seig konstruk- 
torow. Z hraku fachowych sit krajow;ych, za wyjlj,tkiem 
kmdr. Alexandrowicza, zwrocono sir: do konstruktorow nie- 
mieckich, w ten sposob powstal "Diasek II" i ,,\Vilk" chwi- 
lowo najszybsze jacht
" na \ViSle. \\' krotkim ezasie oka- 
zaly sir: i one nil' odpowiednie, gdyz to co zyskiwaly przy 
zaglowaniu "fordewindem" tracil}' prz
- jezdzle na wiatr, 
jako mniej zwrotne. \V tym ze czasie wiele jachtow prze- 
budowano, zmieniajlj,c ozaglenie przez dodanie foka. Do- 
piero przed niedawnym czasem odwaz
'li sir: zabrac glos i 
nasi konstruktorzy krajowi. Debiut w
'padl, mozna smialo 
powiedziee, nadspodziewanie dobrze. Jacht}, konstrukeji 
krajowej nil' tylko nil' okazaly sir: gorsz
'mi ale nawet prze- 
wyzszyly, pod wzglr:dem sz}'bkosei i Z\\Totnosci, jachty bu- \ 
dowane 'wedlug planu konstruktorow zagranicznych. 'V 
klasie ,,\'" natomiast, rozwoj jej zawdzkczamy wyllj,eznie 
konstruktorom krajowym, z kmdr. Alexandrowiczem na 
czele. 
\Vobec tak dodatnich w}'nik6w jestem przekonany, ze 
nasze mlode sily konstruktorskie nie Spocznlj" a wytr:zajQc 
SWIj, pomyslowose i nahywajlj,e co raz wir:kszej rutyny, w 
dziedzinie budownictwa jachtowego, wyeliminujlj, calkowieie; 
potrzebr: zwracania si
, w pewnych w}'padkach, 0 pomoc' 
do konstruktorow zagranicznych i sh\"orzlj, nam takie typy 
jaehtow, ktore zostanlj, wprowadzone jako klasy mir:dzyna- 
rodowe. --.......- 
Niestety szybki rozwoj konstrukeji, powoduje takze 
rozbicie poszczegoln}"eh klas, a co za tym idzie wyeof
"wanie 
co raz to wir:kszej Hosei jaehtow z reg at, jako nie majlj,- 
cych szans zdobycia miejse, nie t}'lko pierwszych, ale wo- 
gole punktowanych. Wprowadzenie dOdatkowej punktaeji i 
nagr6d dla jachtow starej konstrukeji, biorQeych udzial w 
wyscigu og6lnym, uwazam za nil' eelowe, gdyz podobnym 
by to bylo do nagrody "pocieszenia" przyznawanej, jak to 
mialo miejsce kilkakrotnie, zawodnikowi ktory minie celo- 
wnik jako ostatni. Nastr:pnie, w czasie takich reg at, nie- 
jednokrotnie zdazaly by sir: w}'padki, ze jacht starej kon- 
strukcji wdawal by sir: w walkr: z jachtem now,)"m i pomi- 
mo, ze sam by na tym nie nie zyskal, przeszkadzal b
' temu 
ostatniemu, w uzyskaniu lepszych wynikow i wykazaniu 
swej sprawnosci w stosunku do pozostal}'ch jaeht6w tegoz 
typu. 
Najlepszym wyjseiem z tej sytuacji, jest podzial po- 
szczegolnych klas, przez ustanowienie: klas
' seisle ograni- I 
czonej przepisami, w ktorej zmian konstrukcyjnych doko- 
nywac by nil' bylo mozna i drugiej rownoleglej wolnej, 
dopuszczajlj,cej, W ramach luiniejszych przepisow budowla- 
nych, wszelkie mozliwe udoskonalenia. Pierwsza stanowila 344 


S P 0 R T 


by sprawdzian doskonalosci zeglarzy, druga wykazywala 
by zalety konstrukcyjne jachtow i stano\\'ila hy pole do 
popisow dla konstruktorow. );ie jestem zwolennikiem W}- 
Ilj,cznie monotypow, lecz gwaltowne wprowadzanie jachtow 
posiadajlj,cych cechy wybitnie wyscigo\\ 1', do klas turystycz- 
nych, powoduje SZ} bkie wycof}'\\ aniI' tych ostatnich z re- 
gat, co nil' wplywa dodatnio na rozwoj i}"cia zeglarskiego. 

iektore kluby, mniej zasobne w fundusze, w latach 
ostatnich zdobyly sir: na "ysilek, budujlj,c jachty dajlj,ce 
moznosc icE czlonkom zmierzenia swych sil i doswiadcze- 
nia zeglarskiego, w czasie regat zwilj,zkow}"ch, Oheenie klu- 
by te nil' chclj,c by ich barwy, na kazdych regatach, stano- 
wily straz tylnlj" gremialnie rezygnujlj, z udzialu, oczekujlj,c 
na uporzlj,dkowanie przepisow i umozliwienie im tym sa- 
mym wprowadzenie, na tereny mir:dzyklubowe, swiezego 
narybku zeglarskiego, uzyskanego niejednokrotnie olbl'zy- 
mim nakladem pracy i nil' mniejszym gotowki, co chwilo- 
wo zostalo im uniemozliwione. 
Jachtow starej konstrukcji zarowno w klasie "S" jak 
.,Y" jest kilkadziesilj,t. Prz}"musowe przeniesicnie ich w 
stan spoczynku, tworzenie w zcglarstwie "mlodych eme- 
rytow" zdolnych tylko do tur}"st} ki, nil' uwazam za celowe. 
Zhyt duze ofiary poniosl) kluby, by stworzyc tak licznlj, 
flotyllr: regatowlj, i w zbyt dobrym stanic jest ona, by wpro- 
wadzajlj,c na wody srodllj,dowe nowe typ:y jac1now, stare 
traktowac jako kopciuszka, przyznajlj,c im, ". drodze laski, 
dodatkowe punkty lub nagrody. 
Jaehty 0 wir:kszYIl1 ozagleniu, moglj,CC pomiescic kilka 


WODNY ok 13 


lub kilkanascie osnb, nadajlj, si
 do szkolenia !wczlj,tkuj:i- 
cyeh zeglarzy, all' t}'lko teoretycznego. natomiast praktyk
 
kazd} zeglicdLi&1 - ,.zeglarz musi miec morskie nogi- 
to znaczy musi wyk'Jny\\'ac kazdlj, CZ} nnosc hiegiem-musi 
bye r6wnoczesnie w fI'zech micjscach gd}" zajdzie tego po- 
trzeba, winien widziec i slyszec wszystko na morzu, gdyz 
morze nil' lubi gdy jc kto lekccwazy - msci sit: hez litosci 
nad nieprzygotnwanymi do walki z nim' 
Po kilku dniach zcglugi przy sprzyjajlj,cych wiatrach, 
ujrzelismy polnocny cypel wyspy Gotland - biorlj,c kurs ku 
portom Norrkoping osrodka przem}"slow
go Szwecji. Pewnej 
nocy, br:dlj,c wig. obliczer1 nawigatora kilka mil od brzc- 
gow Szwecji, "Long Jack" zapalil jasnlj, )Jochodni
, wzywa- 
jlj,c "pilota". Po pewn}'m czasie uslyszelismy warkot mo- 
torowki i "pilot" znalazl sir: na pokaldzie "Zawiszy". Noc 
byla pogodna - plynr:lismy wsr6d niebezpiecznych dIn Rok 13 


S P 0 R T 


i 


, 


, 


t I 
fJ 


" . , 

,'
  


"1 


J 


r.. 
...J 1 


'\ 
\ 


.. 


.
 


i 


1
 \ 

- t ' ,.'\ .. 
I' " 
\, 
\'- 
\ ' 
'\ 

 
.. 
\ \  


(, 


t'. 


-- 


" j 


r 


h
 
, ' 1 ' 
" .. 
, ,\ 


1;, 


\ 
 - t I 
t.t 


" 


\ a want)'. 


w 0 D N Y 


345 


okr
tow szkerow - od ezasu do czasu wymlJaJIj,C zielone 
lub czerwone swiaUa na pl}'nlj,cyeh barkach i szkullerach 
towarowych. Xastr:pnego dnia wczesn}-m rankiem bylismy 
zacumowani w porcie. Z 
orrkoping pojechalismy do Stock, 
holmu, zwiedzajlj,c ciekawc zab
 tki stoliC}- Szwccji. 
{!zujlclniwszy " 
orrkoping zapas} z}'wnosci, .,Zawisza" 
wzilj,t kurs do portu Yisby miasta ruin i roz na Gorlandzie, 
doklj,d bez przcszkod wplynt:lism}. Z tamtlj,d Zawisza ski 1'- 
rowal sit: ku Gdyni. Xa morzu przeprowadzilismy prakty- 
C7nie konieczne ewiczenia jak ..Czlowiek za hurtlj,", ,.Pozar 
statku" Alarm opuszczenia 
tatku. '" wieczOl'nej zas ciszy 
daleko hen ku pOllIoen
'ch kl'ain ku ziemi \\'igingow z zc- 
firkiem unosila sir: melodia polskich piesni i :;lowa mo- 
dJitwy. 
Pcwnej pogodnej noC}' mielismy mozllose obserwowania 
rzadko u nas na Bahyku spot}-kanlj, poswiat
 zorzy polar- 
nej, ktoI'ej przepit:kne promienie i jej tajcmniczosc utrwa- 
lily si
 nam na zawsze w pami
ei. Odczuwalismy wtenczas 
WSZ}'scy gl
boko pit:kno i pot
g!;" natu!'}-. 
\V poczlj,tkach pazdz;ernika zacumowalismy si
 w hasc- 
nil' jachtowyrn w Gd}-ni przeplywajlj,e ogolem 700 mil mor- 
skich i wnoszlj,C z soblj, nowe doswiadczenia w zaszcz}"tncj 
pracy na morzn dla dobra Polski. 


F. Stas::eUJ.
ki 


Errata 


\V artykule ,,
 ubicglego sezonu w zeglarstwie srodl.,l- 
dowym" umieszczonym w 
r. 21 na str. 328 wkradl sil;' bllj,d 
drukarski, a rnianowicie w tabeli V klasy .X" powinno b}',: 
konstrukwrzy Aleksandrowicz i Sierad:ki a nil' Aleksandro- 
wicz i Drewitz. 


Klasyfikacia 


\\' drugim ZCSZ} cie Iistopadowym "Sportu \V odnego" 
ukazal sit: art
'kul pi ora p. .I. :\Iarczewskiego p. t. "Z ubie- 
glego sezonu w zeglarstwie srodJlj,dowym". 
\\' art
'kule t}'m p. :\Iarczewski podaje resume w
'nik6w 
rcgatowych t}'ell klubow i sekC) j zeglarskich, ktore braly 
udzial w rcgatach srodllj,dowych na \\'iSle pod \\'arszawlj, 
i jez. Kreehowieckim, w sezonie ubicglym. 
.Iuz na poczlj,tku swcgo anylmlu autor zaznaeza, ZC 
sporzlj,dzenie obkktywnej tabeli punktacyjnej nil' jcst rze- 
ezlj, lat\YIj" bo mozna narazic sir: .....na zarzut fanatyzmll 
klubowego..." 
Studiujlj,c dalej w}-wody i tahele p. :\Iarczcwskiego doj- 
rz
 my w nich ,iednlj, hardzo cieliawlj, rzecz, a mianowicic: 
otn we wszystkich cZlerech tahelach dotyezlj,cych Jdasyfi- 
kncji kJub6w, .T. K. -\. Z, S. sklas}'fikowallY jest na picrw- 
szym miejseu. Spos6h wykazania tak hczapelacy,incgo pier- 
wszego miejsca J. K. .-\. Z. S. (w mniemaniu p. :\Iarezew- 
skiego), musial wiele pracy kosztowae autora, bo zaiste 
trudno byl ob)' cos bardziej zawilego i bardziej przychyl-, 
I
CgO dla .I, K. ,\. Z, S. w}-m}'slic. 
Poniewaz P. Z, 2:. dawal zawodnikowi, ktdcinka linii prostej. Krzywa przecinajlj,ca ten odeinek 
wyznae7a ',/.} hkosei z jakimi jaeht przehyl h}' drog
' AC. 
gdyb} mogl zeglowae bez lawirowania. :\'a poziomej osi 
wykresu oznaczone Slj, klj,ty okreslaj:jee kierunek wiall'lI 
\\7gl!;"dem AC. C\"atychmiast widae, ze jesli kierHnek wiatnl 
przekrocz.' klj,t 2611 wzgl
dem .-\c. to szyhkose osilj,gni
,ta. 
przy zeglowaniu po drodze AC hezposrednio b
dzie wit:k- 
'7a od szybkosci osi:jgni!;"tej IJI'zez lawirowanie. \Vypada je:l- 
nak zaznaczyc. ze nil' kazd.' jacht moze trzymac si
 tak 
blisko wiatru. czesto wir:c trzeha lawirowac nawet I)I"Z.' 
k:jtach wi
ksz} ch. 
Rcasumu i:jc to wszystko co zostalo wyzej powiedziane 
I..Iipnhahn dochodzi do nastl.'I>ujlj,eych wnioskow: 
Prz}' lawirowaniu pod wiatr istniejlj, najkorzystnicjsze 
klj,t} okreSlajlj,ce kierunek poszezegolnych hal:;6w. Klj,ty te 
"zalezne S:j jedynie od kierunku wiatru wzgkdem dl"Ogi ja- 
klj, jacht ma przehyc. \\Tielkosc {yeh k:jt",w uwidoezniona 
jest na wykresie 5. Szyhkose z jaklj, jacht zcgluje od IHIIllilli 
wyjscia do celu zmniejsza sit: bard70 nieznaeznie w ll1iaI"
' 
odeh}"lania si
' wiatru od kierunku .-\.c. .Jesli odchylenie wia- 
tru priekroez} 260 to sz}'hkose osilj,gnit:ta hezposrednio .it'
t 
wit:ksza nii' pr7eZ lawirowanie. jesli t}"lko jacht moze tak 
ostro zeglowae. \\'sz}'stkie te wnioski Slj, wazne przy zalo- 
:ieniu. ze najkorz}"stniejsze ustawienie :iagla wzgkdcm wia- 
trll wynosi 150. 
Trzeba jeszcze podhreslic. ze lic/.h.' okrcslaj,)ce s/.}'b- 
kose. a )Joda\\"aIH" na wykl'esaeh. nil' zalez:) od szybkosei w;a- 
tru ani budow}" jachtu. Jako skail,' pornwna\\ cz<) pl"7}'j<,:to 
bowiem s7ybkosc jaehm w pOl wiatru. Skala ta jest inn1a 
\\ idz6w zhudowane S:j trybun} obliczone na okolo 511(1 us"b. 
\\' ram,J.eh urocz}'stosei otwarcia odb."ly sil.' zawod.' z 
udzi3.1em najlepszyeh plywakow polskieh. jak: Buchell...ki{n. 
I..arpiliskim. :\lakowskim. Jastrzt:hskim i Olszewskim n,,- 
czele. 
l'"szczegMne \Q"niki pl'Ledstawiajlj, sit: nast<,:puj:jcu: 
200 m sf. klas. dla sluehaczek inst} lulU: 1) Szwm'c :1 :;;1;, 
2) 
lyszawicz 4 :33,6. 
100 m. nawznak panow: 1) Jastrz
bski (AZS) 1:II1A. 
2) Zuchowicz (Legia)'l :25,6, 3) Dzi
gielewski (Pd!.) 1 :30. 
"'ynik "Jastrz!;"bskiego jest h. dobry. 
50 m. st. dow. dla sluchaczow inst}"tutu: 1) Jugoslowia- 
Ilin Zicher! 28 :8, 2) Jugoslowianin Cucek 30.6, 3) Kowalski 
:n,2. \V drugiej serii w.'"gral 
Ioronezyk (znany tyezkarz) 
:I-l,9. 
100 m. st. dow.: 1) Bochenski (Delfin) 1 :04.6. 2) Km'- 
pin ski (AZS) 1 :05,6. :I) Trzebinski (Legia} 1 :07.6. -l) :\1 a- 
k"wski (AZS) 1 : ()!UL Bnchenski nie wykazal specjalnie dnh- 
I'ej fCII'my. 


iJ 


r 


I-:w" Lewan-Iowska. mhll"7.' ni ":Ir'zaw
kieh 
7k(H 
rcdnich. 350 


s P U H T 


Szlafef(J 5 x:!5 m. pail dl
 sluehaczek Instytutu: 1) Hocz- 
nik trzeci 1 :05,6, 2) Hocznik drugi, 3) Hocznik pierwszy. 
200 m. sf. dow.: 1) Karpinski (AZS) 3 :06,11, 2) 
lorawski 
(l)ZL) 3 :12,4, 3) Jensz (Polonia) 3 :16,8. 
20U m. klas. dla sluchaezow Instytutu: 1) Karwaser 
3:19,11, 2) Jugoslowianin Kurevic :I :24, 3) Bogajewski 3 :29,2. 
3 X 50 m. st. zmiennym: 1) -\ZS 1 :43,6, 2) Legia 1 :45.2. 
;1) PZL, 4) Polonia. 
200 m. klas.: 1) Luhicz (AZS) 3:10,1,2) Koznicki (PZL) 
3:13, 3) Szczygidski (Pulonia) 3:21. 
4X50 m.: 1) AZS 2:00,11. 2) Legia, 3) Polonia. Druzyna 
PZL zostala zdyskwalifikowana. 
10 X 25 m. dla sluchacz{}w Instytutu: 1) Hocznik pierw- 
szy 4:37,8, 2) Hocznik trzeci, 3) Hocznik drugi. 
Ponadto odbyly sic pickne pokazy skokow do wady w 
wykonaniu mistrz
 Jugoslawii Ziherla, sluchaeza lnstytutu. 
Zwlaszcza nienagannie wypadly salta. 
Odbyly sir: rowniez dwie konkurencje humurystyczne. 
a mianowicie hieg sluchaczck Instytutu z parasolkami oraz 
bieg 25 mH. stylami archaicznymi, jak po kozacku, po 
piesku, delfinI'm, star:), zabk:), itp. 

a zakonczcnie udhyl si!;" ciekaw} pokaz ratowania ton:}- 
cych oraz pokazowy meez waterpolowy druzyn komhino- 
wanych. 


Mil1dzyszkolne zawody plywackie w Warszawie 
.Ui
d;;yszkolne zawotly pluwackie IV 
V arszlIIl'ie. 
\V dn. 27 i 28 listopada r.b. na plywalni C.l.W.F. n.). 
Bielanach odbyly sic plywackie mistrzostwa szkol przy 
udziale okolo 200 zav.odnikow. Poziom zawodow b. doh!".). 
Mistrzostwa, rozgrywanc juz czwarty raz L rzt:dn, przy- 
niosly szereg nowych rckordow szkolnyeh, ,;wiadcz
cyeh . 
cilj,gl}'m postt:pie. 
Indywidualnie wyroznic nalezy wsrod dJ:iewczlj,l Le\\ aD- 
dowsklj, i Czupersklj,. a wsr(,d chlopc<)\\' Smolinskiego i szla- 
fetl,' gim. Jasinskiego. 
\Vyniki dnia pierwszego: 
5U m. dvw. dla mlodszyeh uczeninc: 1) Lewandowska 
(1(imll. .Jakubowskiej) 411A. 2 I Herfurtowna (gimn. Slowa('- 
kiego) 4X.4. 
100 m. klus. dla moldszych uczniow: 1) Kossowski (stow. 
dyrektorow) 1 :29,1, 2) Hudzist (gimn. Lelewela) 1 :30,-l. 
100 m. nawznak dla starszych uczennic: 1) Czupersl(a 
(gimll. Lahusiewicz.) 1 :54, :0 Szayndowna (gimn. krol 
Jadwigi) 2 :49,4. 
10U m. st. dvw. dla stHrszych uczni6w: 1) Kowalski 
(1(imn. J{onthalera) 1:20,4, 2) :\Iorawski (gimn. sw. \Vojeic- 
eha 1 :20,8. 
/UfJ m. killS. dla starszyeh uczenic: 1) Szyhowska. (gimn. 
KoehHHowskie/(o) 1 :-l5,9, 2) C7uperska 1 :49,6. 
Sztafefa 
 X 50 m. dla uczennic: 1) gimn. Taniewskiej 
:1 :56. :I) gimn. krol. Jadwigi 4 :02,2. 
3X f()0 m. st. zmif'nnym dal uczniow: 1) gJmn. Hejtan:. 
4:53, 2) gimn. Ronthalera 4:5:-1.8. 
\\.'r.iki dnia drngie!{o: 
Uczennice: 
50 m. sf. kIllS.: 1) Filowicz (gimn. kro!. Jadowi/(i) 5:1.:1. 
2) Gaworek (gimn. Konopnickiej) 54,n. 
100 m. sf. tlvlV.: 1) Lewandowska I gimn. .Jalmhowskid) 
1 ::16,1, 2) CZllperslw (gimn. -t,abusiewicz) 1 :49,n. 
.'1 X 50 m. st. zmiennym: 1) !{imn. Slnwaekiegn 2 :-l7.:I, 
21 gimr. zmkhowskie; 2 :55,11. 
l"l'zn iowie: 
50 m. sf. dow.: 1) Smolinski (gimn. Sow ill skiego) ;W.:!. 
2) Piekarniak (gimn. Zamojsldego) 32,6. 
f()() m. sf. fJr;;bief.: 1) Kryger I/(imn. \Vlad}"slawa 1\') 
1: II.!'- 21 T} h lmana (gimll. Zgrom. I\lIp.) 1 :50.8. 
:!OO m. sf. kias.: I) SkllIski (!{imn. III :\fie.iskie) 3 ::HUt 
2) ("('''lrsl,; (!{imn. Lorelltzal :1 :40,11. 


\\" () I) 


Hok 13 


.
.  . .'-=........ 

':r '. 4Ji'-" 
_' 
j 


'- 


.
 


L 


""_,,," 


-
!'" 


.
 
'1< '.' . 


.. 


 
,- 
..........-. 


... 
- 


., .. 


.,.......... : 
..... 


If 
.
 


10 


4 


9.. 
1 / . i 

 
?? t 
:; 


8 


""-" 'r 


\,- 
.' 


;,.. :,. 


..." 


i ." 
 :  
v 
 


- .' 
,,' 


.
 
\.. 
 _.... 


. ,  


t- 


" 


._.<:iII 


ZespM gimnazjum Taniewsliie,i. 


SZfllfeflJ 5 X 5U m. st. dow.: I) gimn. J asillskiego 3 :1I4.:!. 
2) gimn. Rejtm:a :I :05,2. 
\V klasyfikacji druzynowej mistrzostwo szkol zen skich 
zdobylo gimn. Taniewskiej 14 punktow przed gimn. zmi- 
chowskiej i gimn. krOl. Jadwigi po II p., a mistrzostwo szkol 
mcskich gimn. Hejtana 76.5 pkt. przed gimn l1nia 74 p. i 
gimn. \Vladyslawa IV 68 p. 


Zawody plywackic w Krakowie 
W dniu 5 grudnia rho na basenic Y.M.C.A. \\' Kralwwi<- 
odhyly sit; i:awody pl}"wacliie f udzialem Cracovii i \Visl}. 
T.P.G. (J-iszowicc aezkolwiek zapowicdzial swbj udzial jed- 
nakzc nil' przybyl. nil' podajlj,(' ;;adnc!{o usprawicdliwienia. 
Wyniki h}"t
 nast\.'plljlj,ce: 
100 m. st. tlOllJ. klas/I 11: 1) Kazek (Cr.) 1 :1:
,5. 2) Huh 
(Wisla) 1 :19,8. 
JOO Ill. st. klas. kl. I: 1) Swistun (W) 1 :25,-l, 2) .Jaki- 
mow (Cr) 1 ::10. 3) Pndlo (\V) 1 :34,5. 
100 m. ..f. duw. 1>1. I: 1) Hm'hasz('\\ ski I Cr) 1 :O!I,5. 2, 
Zguda (Cr) 1 :12,9. 3) Hachniowski (W) 1 :1:1.2. -l) Tre- 
szczynski. Sensaejlj, hyla )lorazka Zgudy. kto,'ego trz.'"mal sit 
Haehniowski. co wykorzy
""tal spr}"tnie zwyei\.'zca. 
/()() m. sf. klas. ];t. 11: I) 
rz}"wiilSki (W) 1 :43, 2) Gut- 
kind (Cr) 1 :43,2, 3) 
owakowski (Cr) 1 :43,
). 
.50 m. st. dow. juniorow: 1) Palka C\V) 34.6. 2, Patczyli- 
,I,i ICr) :I!I.II. 3) Hllmian (W) 39,11. 4) \\'iI,'cek (Cr) 40,5. 
50 m. st. tlow. junivu;w: 1) Hrzezinski (W) :15,2, 2 
Tllr
'ki (Cr) :111.0. 3) zulowski (Cr) 40.0. Rok 13 


S P 0 R T 


W wyscigu 100 m. dIu puil startowaly dwie zawodniCLki 
\Visly, przy czym Lasoniowna plynda stylem klasycznym i 
uzyskala czas 1 :44, a l\1adejnwna plyn
la stylem dowolnym 
w czasie 1 :40,8. 
Sztufeta 5 X 25 m.: 1) \Visla 1 :20 (Drozdz, Brzezinski I, 
Humian, Palka i Grudzien. 
50 m. 
t. grziet. pmi: 11 Trukowna (W) 53,1!. 2) l'acll- 
lanka 
 W) 55. 
50 m. st. grzbiet. kl. II: 1) Palka (W) 47.5, 2) !\owa- 
lwwski (Cr) 49,0, 3) Kowalski (Cn 50,0. 
50 m. st. klas. juniorow: 1) Brzezinski 
 W) -!,.l,II, 2' 
:\Iarczyk (W) 45. 3) Szm} d 
 W) 46. 
Sztafeta 3 50 m. sf. zmiennym przyniosla wielki sukccs 
\ViSle, ktora zajr:la trzy pierwszc miejsca, podczas gdy Cra- 
covia prz}'b}'la na ostatnim miejscu. 1) \Visla I (Hachniow- 
ski, Gryglewski i Treszcz}'nski) 1 :52,4, 2) Wisla II 2 :00. 3) 
Wisla III 2:02, 4) Cracovia 2:22. 
Sztafeta 5 X 50 m. sf. dow. kl. 1: 1) Cracovia (Zguda, 
Kazek, Barbaszewski, Ochalski, Paszkot), 2) \Visla (Hach- 
niowski, Treszczynski. Drozdz, Grudzien). 


Mil1dzyszkolne zawody plywackie w Lodzi 
Dn. 21! listopada d). W basenie Y
ICA odbyly si
 do- 
roczne mistrzostwa pl}"wackie 16dzkich szkol srednich, W 
krorych wzido udzial ponad 100 uczestnikow, zakwalifiko- 
wanych do finalu pu uprzednio przeprowadzonych elimi- 
nacj ach. 
:\listrzostwa tego,'oc7nc zakonczyly sic pcln}"m sukccsem 
gimnazium niemieckiego, kfore w ogolnej punktacji zespo- 
lnwej zajr:lo pierwsze miejsce zarowno w konkurencji chlop- 
cow jak i dziewcz:J,t. 
Iistrzostwa odbyly sir: pl'zy olhrzymim 
zainteresowaniu puhlicznosci i stajlj, sir: coraz popularniej- 
SZIj, imprezlj, plywacklj,. "'yniki przedstawiajlj, si!;" nast!;"pu- 
jlj,co: 
Konkurcncje mt:
kie kalsa A: 
5U m. dow.: 1) :\Iaschke (gimn. niem.) :16,3. 2) Barto- 
szewicz (gimn. Kopernika). 
i5 (,z. grzbietowym: 1) - Goppcrt (gimn. niem. 1 :11,:!. 
2) LeSniewski (Zgr. kupcow 1 :14,2. 
75 m. klasycznym: 1) D:j,browski (szkola wlokiennic7a) 
1 :17,5, 2) Lipinski (szkola wlOk.). 
75 m. dowolnym: 1) Konikowski (szkola handlowa) 54.6. 
2) Kaufman (szkola wlOk.) 59. 
100 m. stylem dowolnym: I} Cel (Zgrom. Kupeow) 
1 :17.8. 2) Czkwianiane (gimn. 
arutowicza) 1 :21,6. 
100 m. klasycznUlll: 1) Koralinski (gimn. Pilsudskiego J 
1 ::-15,5, 2) Eckstein (gimn. niem.) 1 :35,6. 
100 m. grzbietowUlll: 1) Dlj,browski (gimn. Reymonta) 
1 :35,7, 2) Bibel (gimn. He}"monta) 1 :37. 
200 m. dowolnym: 1) Konikowski (szkola hand!.} :I:I:>:!. 
2) Rapalski (szkola wlok.) 3:15,4. 
Sztafeta 3 X 50 stylcm grzbietowUnl: 1) gimn. Nal'llw- 
wicza 2 :00,9, 2) gimn. niem. 2 :13.1. 
Klasa B: 
50 m. dowolnUlll: 1) KulczY11Ski (gimn. 
arutow.) 4;.1. 
50 m. klasucznum: Grund (gimn. niem.) 49,7. 
60 
. grzbietowum: Bartoszcwicz (gimn Kopernika 47.3. 
75 m. dowolnym.: Stolz (gimn. I{opernika) 1 :00,2. 
75 m. klasycznum: Mildner (gimn. niem.) 1 :02.3. 
l(onkurencje f:eilskie: 
50 m. klasycznym: 11 Hanschke (gimn. niem.) 51,2, 
21 Guze (gimn. niem.) 54. 
50 Ill. grzbietowym: 1) Schweikert (gimn. niem.) ;;1.2. 
2) Kumantowna 
gimn. Rothertowej) 1 :001.. 
50. m. dowolnym: I) Czarnowska (gimn. Kotlwrtowej, 
42.1. 2) Haraszkiewiez (gimn. n.) 47. 
75 m. klasuc:/llIm: 1) Idzilwwska (gimn. Wasz('z
-ilSkh.j) 
1 : 1 3. 7. 


W 0 D I" Y 


351 


75 1lI. grzbiet()wum: I) Hymsza (gimn. n.) 1.21,2) Dzi- 
winska (gimn. :\liklaszewskiej) 1.2!!. 
; 5 111. dowolnym: lioniknwna (gimn. Kothertowej) 
1 :23,3, 2) Cilk:t (Zgierz) 1,27. 
100 m. klasucznym: 1) \Vagnerowna (gimn. Kotherto- 
wej) 1 :55,2, 2) 
uble (gimn. n.) 1 :59. 
. Sztafela 3 X 50: 1) gimn. niem. 2 :28.7. 2 J gimn. :\Iikla- 
szewskiej) 2 :35. 
W ogolnej punktacjf w konkurencjach zen skich pierwsze 
miejsce zajdo gimnazium niemieckie 36 pkt., 2) gimnazium 
Hothertowej 29 pkt., 3) gimn. .\Iiklaszewskiej 15 pkt., 4) 
gimn. Szczanicckiej I! pkt.. 5) gimn. Waszczynskiej 5 pkt. 
W konkurencjach m
skich: 1) gimnazjum niemieckic' 
:18 pkt., 2) i 3) gimnazjum 
arutowicza i Kopernika po 15, 
4) Pmistwowa szkola wlOkiennieza 13, 5) gimnazjum Zgro- 
madzenia J{upc
w ! 1, 6) .\Iiejska szkola handlO\,a 10 pkt. 
\V wyniku trzyletnich wzmagmi 0 nagrodr: przechodnilj" 
ofiarowanlj, pl'zez wizytalork
 p. Olszewsk
 dla konkurencyj 
zen skich i nagrodr: m
sk:j" ofiarowanlj, przez kuratorium 
okr
gu warszawskiego na wlasnof.c zdobylo gimnazjum nie- 
mieekie. 
I"agrodt: przechodnilj, prezydenta mia:lta p. Godlewskiego 
oraz zwyci
stwo w sztafecie 4 X 50 zdohylo gimnazjum nie- 
mieckie, uzyskujlj,c czas 3 :10,2, 2) gimnazjum Z"romadzenia 
I{upcnw :-1:11.7. :1) Szkola Handlowa :1:17.7. 


Najszybszy plywak - najwolnieiszym rekordzist4 
Z zestawienia rekordow sz

hkosci wynika, ze najwolniej 
porusza.i:j, si
 plywac}-. \\':rnik najszybszego plywaka Peter 
Pick przeliczon}" na godLiny, da 7aledwie 6:4 km. Sajszyb- 
szym czlowiekiem swiata jest .-\gello, ktoQ' na wodnosamo- 
lociI' osi:j,gnlj,l szyhkosc 709.2 km. na godzin
. 


Oboz dla waterpolistow 
\\" Warszawit' na pb'walni CI\VF odhylo sir: otwarcie 
treningowego obozu dla waterpolistow, przy udziale 30 czo- 
lowyeh zawodnilu;w wszystkieh okr
gow. Trencrem jest \Vr:- 
gier Hayki. 


Zawody plywackie junicrow w I.cdzi 
W dn. 5 grudnia w basenie Polskiej Y
IGA odbyly sit: 
Lawody plywackie juniorow mi
dzy reprezentacjlj, Lodzi 8. 
AZS (Warszawa). '\{eeL wygrali juniorzy J.odzi " stosunkll 
58 :42. Wynild b}'ly nast
pujlj,ce: 
100 m. sf. dow.: Krenz (L) 1 :1;;. 
400 m. dow.: Konikowski (L) 6:46.2. 
2UO m. klas.: Rudzisz (AZS) 3:14.5. 
100 m. grzbiet.: Kowalski (L). ktory uzysl.al cza
 1 :30,6. 
zosIal zdyskwalifikow.any i zw}'ci
stwo w tcj konliUrencii 
pl'zyznano Hozr,erowi (AZS} - czas 1 :31. . 
Sztafeta 3X50 sl zmiennllm: b;di 1 :;,S.:{ VI'Led -\ZS 
1 :5X,!1: 
S;;[afela 3 '.50 st. d'J/l1.: J....dz 2 :53 pr7cd .-\7S 2 :57,G. 


PROS 1M Y 


OPlACIC PRENUMERAT
 


Z A 


SPORT 


WODNY 


POCZTOWE KONTO ROZRACHUNKOWE 


Nr. 346 


I